Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

En weer is er een ondernemer die zijn oog heeft laten vallen op een gebied in de Gaasterlandse natuur daarbij welwillend geholpen door de gemeente c.q. wethouder Veltman. De ondernemer koopt een waardeloos productiebos en wil dit omvormen tot een natuurbegraafplaats. Volgens de wethouder moet je een initiatief van een ondernemer altijd steunen. Moet dat ook als het de gemeente niets oplevert evenals de gemeenschap? Het zal niet tot nauwelijks arbeidsplaatsen opleveren. Dit initiatief spekt alleen de kas van de ondernemer. Veltman zegt dat het natuur oplevert en dat is heel belangrijk. Wij hadden niet verwacht dat ooit uit zijn mond te horen.

De gemeenteraad (FNP, CDA en VVD) heeft op 1 maart ingestemd met de ontwerpbestemming. Omwonenden hebben veel bezwaren aangedragen maar waren op één na te laat. De wethouder is van mening dat hij de procedure goed gevolgd heeft. In het verleden zijn procedures wel eens niet gevolgd maar dat was nooit een reden om een pas op te plaats maken, zolang er maar een ondernemersbelang te dienen is. De oppositiepartijen wilden de behandeling  uitstellen maar daar voelde de wethouder niets voor. CDA en FNP hebben de stemming er door gedrukt.
Hoe zijn de late reacties te verklaren. Ten eerste zou de ondernemer zorgen voor draagvlak bij de omwonenden. Gezien de hoeveelheid reacties is dat niet erg geslaagd. In de Balkster Courant worden geen bestemmingsplan wijzigingen meer gepubliceerd en de digitale route is niet voor iedereen toegankelijk. Simpelweg een briefje in de bus gooien was wellicht effectiever geweest.
Verder roept de term natuurbegraafplaats een verkeerd beeld op. Iemand die begraven wil worden in de natuur doet dat natuurlijk omdat hij of zij  begaan is met de natuur. Nadelige invloed op de natuur is het laatste wat zo iemand wil.

Dat is te naïef gedacht. In de natuur begraven worden is momenteel ‘in’. Als argument wordt ook genoemd dat nabestaanden geen zorgplicht hebben voor het graf. Begraven worden in de natuur is voor de meer draagkrachtigen; een graf zal ongeveer 3000 euro kosten. Het zullen dan ook niet alleen Friezen laat staan Gaasterlanders zijn die hier worden begraven. De natuurbegraafplaats is  puur commercieel en heeft geen enkele ideële onderbouwing.
Begraven in de natuur moet voldoen aan de Wet op de lijkbezorging. Dit onderdeel moet nog door de raad worden vastgesteld. De Wet stelt onder andere eisen aan de grondwaterstand. Dat betekent dat het perceel in de Bremer Wildernis grotendeels moet worden opgehoogd. Monitoring van de grondwaterstand is in handen van de initiatiefnemer. De effecten op de waterkwaliteit zijn verwaarloosbaar volgens een onderzoek. Hoe dat vooraf kan worden vastgesteld is onduidelijk.
Binnen de raad waren  vragen over de volgorde waarop verschillende stappen zijn uitgevoerd. Zo lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voordat de bestemmingsplan toets was uitgevoerd.  De ecologische beoordeling was al gedaan voordat het beheer en inrichtingsplan was vastgesteld. In tegenstelling tot de bezwaren was de procedure in deze gevallen niet leidend.

Wat betekent de natuurbegraafplaats voor de Bremer Wildernis? Veel omwonenden hebben gedacht  dat de plannen niet door zouden gaan omdat de begraafplaats niet te bereiken is voor gemotoriseerd verkeer. In eerste instantie zou het fietspad door de Bremer gebruikt worden door de begrafenisstoet. Aan de Noorderreed gaat de stoet richting de begraafplaats, waar de auto’s in de berm worden geparkeerd. Na afloop wordt de Bremer verlaten via Nij Amerika omdat het fietspad te smal is om te keren. Tijdens de bespreking in de raad kwam aan de orde dat waarschijnlijk een beperkt aantal auto’s door de Bremer gaan. Dan moet de rest ergens anders een plek vinden. Het fietspad wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars maar kruist ook enkele malen een ruiterpad wat ook intensief gebruikt wordt. Fietsers en wandelaars kunnen wachten tot de stoet voorbij is; voor paarden is dat lastiger. Overigens had FNP er van Hes gezien dat er vrachtwagens in de Bremer waren dus volgens hem viel het wel wat mee. Kap en afvoer van hout komt ongeveer één keer in de vijf jaar voor; dat is toch iets anders dan wekelijks.

Het veel gebruikte argument om in te stemmen is dat het gaat een waardeloos productiebos.  De ligging nodigt niet uit tot een wandeling, bovendien zit er een hek omheen. Van dat hek trekken de dieren zich niets aan, op de reeën na hebben zij hun paden door het bos. Als straks de begraafplaats is aangelegd dan zal het geen grote aantrekkingskracht hebben op wandelaars. De nieuwe natuur die wordt ontwikkeld is bovendien meer een park dan een bos.
Tot slot is een grote zorg het beheer nadat de begraafplaats vol is. Er is ruimte voor 800 graven met eeuwige grafrust, dat betekent 250 jaar. Wie beheert de begraafplaats als deze commercieel waardeloos is geworden. Er wordt een stichting voor het beheer in het leven geroepen maar de precieze invulling is niet bekend.
Kortom, de natuurbegraafplaats is een particulier initiatief waar alleen de eigenaar beter van wordt.

Wie meer wil weten over de initiatiefnemer!!!!